11-KARS VE ÇEVRESİNDE ERMENİLER TARAFINDAN YAPILAN KATLİAM BELGE

 

- 56 -

ERMENİLERİN SARIKAMIŞ, KAĞIZMAN, OLTU, KARS VE ZENGİBASAR CİVARINDA YAPTIKLARI SOYKIRIM

Ermeniler tarafından Karaoğlu, Novoselim, Lâloğlu, Karaçayır, Iğdır,Akpınar, Kırkpınar ve bazı köylerin yağmalanıp ahâlisinden bazılarının fecişekildekatledilerek, Çebeçalı, Yedikilise, Asbuğa gibi bazı köylerin halkının toplu halde öldürüldüğü; Boyalı ve Lâloğlu gibi Müslüman köylerde birçok kişinin şehit edildiği; bu hareketlere tahammül edemeyen Boyalı, Lâloğlu, Aşağısalut, Yukarısalut köyleri ile civardaki diğer köylerin halkının Bardız'a iltica ettiği; Sarıkamış sınırındaki Terek köyü halkının hepsinin Sarıkamış civarındaki derede kesildiği, Kırkpınar ve Develialiköy gibi köylerin basılıp işe yarar her şeyin yağmalanmasından sonra köy halkının yalnızca üzerlerindeki elbiseler ile köyden çıkartıldığı, birçok köylerin de bu şekilde soyulduğu, bazı köylerin ahâlisinin tamamen katledilip bütün eşya ve hayvanlarının gasbedildiği, ayrıca Kulp mıntıkasındaki köyleri basarak üç yüz Müslüman'ı öldürdükleri; Zengibasar'ın işgalinden sonra ahâlinin bir kısmının makinalı tüfeklerle öldürüldüğü; Aralık'a doğru kaçan bin beş yüz kadar çoluk çocuğun ise suya atılarak boğulduğu ve Kosor etrafındaki suların insan cesetlerinden içilmez hale geldiği, bölgede tam anlamıyla soykırım yapıldığı ve Müslümanların tamamının yok edilmesinin hedeflendiğini ifade eden rapor.

Massacres Perpetrated by Armenians in the Surroundings of Sarıkamış, Oltu, Kars and Zengibasar. Report stating that Armenians had pillaged the towns of Karaoğlu, Novoselim, Laloğlu, Karaçayır, Iğdır, Akpınar, Kırkpınar and some other villages and ferociously killed some of their inhabitans and massacred the whole population of other villages like Çebeçalı, Yedikilise, Asbuğa; many people in the Muslim villages of Boyalı and Lâloğlu had also been put to death; unable to bear such atrocities the people of the villages of Boyalı, Lâloğlu, Aşağısalut, Yukarısalut and of the nearby other villages took refuge in Bardız; the whole population of the village of Terek had their throats cut in a ravine near Sarıkamış; the villages of Kırkpınar and Develialiköy after being raided and all what is worth looted their population had been driven out of their homes having nothing on but their clothes and in the same manner many other villages had been raided and looted and some others had all of their population killed, livestocks and chattels seized; in the region of Kulp three villages had been raided and three hundred muslim people killed, in Zengibasar following its occupation by Armenians a part of the population was machine-gunned and killed; about one thousand and five hundred women and children while fleeing to Aralık jumped into a river and got drowned; all the streams in the surroundings of Kosor are so filled with corpses that they became undrinkable; a veritable genocide had been perpetrated in this area with the aim of exterminating the whole Muslim population. 15 L. 1338 (2. VII. 1920)

3. Fırka Kumandanlığına

1- Mayıs sene [1]336 nihâyetine doğru Ermeniler Uluhanlı civârında Karaoğlu İslâm karyesi ahâlîsini cebren köylerinden çıkararak eşyâlarını tâlân etmişlerdir.

23-24/Mayıs/[1]336 sâ‘at 9 sonrada takrîben üç dört yüz kadar Ermeni askeri Uluhanlı'nın beş kilometre şimalinde Çebeçalı karyesini muhâsara ve eli silâh tutan İslâmları bir araya topladıkdan sonra tekmîl karye ahâlîsini süngüden geçirmişlerdir.

2- 27/5/[13]36'da Ermeniler Lâloğlu karyesine baskın yapmışlar, İslâmlardan üç kişiyi şehîd etdikden sonra bütün köyün eşyâlarını yağma ve tâlân etmişlerdir.

3- Ermeniler 3/Haziran/sene [1]336'da Sarıkamış şimâl-i şarkîsindeki Novoselim köyüne baskın yaparak köyün hayvânât ve eşyâlarını yağma etmişlerdir. Karaçayır, Iğdır, Akpınar, Kırkpınar İslâm köyleri Ermeniler tarafından yağma; kaçamayan ahâlîden Iğdır karyesinden beş ve Akpınar'dan kezâ beş nüfûs pek câniyâne bir sûretde katledilmişdir. Sarıkamış şimâlindeki Yedikilise ve Asbuğa İslâm karyelerinin de Ermeniler tarafından ihâta edilerek ahâlîsi katli‘âma uğradılmışdır.

4- Ermeniler, haziran bidâyetinde Novoselim'in garb-ı şimâlîsinde Akçakal‘a çukurunda; Boyalı, Lâloğlu İslâm karyelerine ta‘arruz ederek Boyalı'dan beş kadın, üç erkek, Lâloğlu'ndan üç kız şehîd etmişlerdir. Bu fecâ‘ate tahammül edemeyen mezkûr karyeler ile Aşağısalut, Yukarısalut, Çıplaklı, Katranlı, Başköy, Beyköy, Zallıca [Zellice], Yeniköy karyeleri ahâlîsi bütün emvâl ve emlâkini terk ederek Bardız havâlîsine pek perîşân bir hâlde ilticâ etmişlerdir.

5- 10/Haziran/[1]336'da Şorlu mihmândârının otlamakda olan mevâşîsini gasbetmek üzre Hatunark Ermenilerinden iki yüz silâhlı Ermeni karye-i mezkûra hücûm etmişler ve Müslümanlardan birisini cerh eyledikden sonra çekilmişlerdir.

6- Sarıkamış hudûdundaki Terek köyünün Müslümanlarını Haziran ibtidâlarında Ermeniler kâmilen eşyâlarıyla berâber köylerinden kaldırarak Sarıkamış'a götürmüşler, eşyâlarını aldıkdan sonra çoluk-çocuk bütün ahâlîyi Sarıkamış civârındaki derede kesmişlerdir.

7- Haziran evâsıtında Ermeniler, Kırkpınar köyünü ansızın basarak karye-i mezkûrun kâffe-i mevâşî ve zehâ’irini aldıkdan sonra ahâlîsinin yalnız üzerlerindeki elbiseleriyle çıkmalarına müsâ‘ade etmişler ve mezkûr karye yakınında bulunan Develialiköy ahâlîsini de aynı sûretle köylerinden çıkarmışlardır.

8- 13/Haziran/[1]336'da Odalar köyünün hayvânât ve eşyâları Ermeni jandarmaları tarafından gasbedilmişdir. Vazîfeleri; mazlûmların yakasına yapışmak, dürlü dürlü bahânelerle para ve eşyâ gasbetmek, inde'l-îcâb ölüm ile tehdîd ederek te’mîn-i muttalib eylemek vazîfesiyle tavzîf edilmiş me’mûrlar hakkında İslâmlar tarafından Ermeni Hükûmeti'ne mürâca‘at edildiği hâlde, hükûmet bu mürâca‘ata ehemmiyyet vermemişdir.

9- Kağızman civârında Ova köyünden Ermeni eşkıyâları tarafından dört yüz kadar mevâşî sirkat edilmiş. Ermeni Hükûmeti'nin de eşkıyâlarla bu gibi işlerde iştirâki dolayısıyla İslâm ahâlînin vukû‘bulan şikâyetleri nazar-ı i‘tibâra alınmamışdır.

10- 18/Haziran/[1]336'da, Oltu civârında Ermeniler tarafından İslâmlar üzerine başlayan ta‘arruzda Nekavzer ve Arsenik [Ersinek] köyleri ahâlîsi katledilerek kâmilen ihrâk edilmiş, diğer köylerde meskûn İslâm ahâlînin de eşyâ ve emvâli cebren alınmışdır.

11- Bu günlerde (25/Haziran/[1]336) Ermeni arâzîsinde bulunan bi'l-umûm Müslümanlara tazyîk ziyâdeleşdirilmişdir.

12- 27/Haziran/[1]336 gecesi Hacıbayrâm ve Hayırbeyli karyelerine Ermeniler tarafından baskın yapılarak ahâlînin emvâl ve eşyâları tamâmıyla yağma edilmiş, ahâlînin kısm-ı a‘zamı öldürülmüş, katli‘âmdan kurtulan az bir kısmı da Aras nehrinde boğulmuşdur.

13- Nahcivan şimâlindeki Şahboz ve Şimâl karyelerine 30/Haziran/[1]336'dan i‘tibâren Ermeniler ta‘arruz ederek ahâlîyi katli‘âm ve köyleri tâlân etmişler bi'l-âhire çekilerek köyleri ihrâk eylemişlerdir.

14- İslâmları kâmilen imhâ etmek içün her sâniye bir fırsat bekleyen Ermeniler 2 Temmuz [13]36 târîhinde Kulp mıntıkasına ta‘arruz ederek civârındaki İslâm köylerini basmışlar ve ahâlîden üç yüz kişiyi katletmişlerdir.

15- 19/6/[13]36 târîhinde, Ermeniler Zengibasar'ı işgâl etdikden sonra ahâlîi mahalliyyenin bir kısmını makineli tüfeng ateşi ile öldürmüşler; bin beş yüz kadar çoluk çocuğu da Aralık nâhiyesine kaçarlarken Ermeniler yetişerek suya atmak sûretiyle boğmuşlardır.

16- Kars havâlîsindeki köylerden Merdenik civârındaki Burgoş ve Mihril karyelerine hicret eden İslâmlardan esnâ-yı hicretde Arsenik [Ersinek] civârındaki Karçukboğazı denilen mahalde Ermeniler yirmi sekiz kişiyi öldürmüşler, Allahuekber'deki Ayıderesi'nde bir mağara içinde kezâ bu muhâcirlerden seksen kişi öldürülmüş. Kassâb Paşa nâmıyla ma‘rûf bir Ermeni paşası, daha bir çok kassâblıklar yapacakmış. Ağundur karyesinden sekiz hâne halkı tamâmen öldürülmüşdür. Kosor etrâfındaki sular insân cesedinden içilmez bir hâle gelmişdir. BOA. HR. SYS. 2878/42

- 57 -

ERMENİLERİN GÖLE, OLTU VE KOSOR'DA YAPTIKLARI KATLİÂMLAR

Oltu'ya bağlı Ağundır, Zadgereh, Mişah köyleriyle Göle'ye bağlı Sanemoğlu [Sinemoğlu] ile daha altı köyün erkeklerinin tamamen katledilip, kadınlarına tecavüz edildiği, eşya ve hayvanlarına el konulduğu, halktan kaçabilenlerin bir kısmının Gürcülere sığınıp, diğerlerinin dağlara kaçtıkları; Kosor'a bağlı Mihrekom köyünün Ermenilerce kuşatıldığı ve eğer acil yardım gönderilmezse tamamının yokedileceği.

Wholesale Carnage Perpetrated by Armenians in Göle, Oltu and Kosor.  Armenians had killed the whole male population of the villages of Ağundır, Zadgereh, Mişah attached to Oltu and of the village of Sanemoğlu [Sinemoğlu] attached to Göle and of six other villages and then raped their women, seized their goods and cattles; part of those who had escaped alive took refuge with georgians, the remainder had fled to the mountains; Armenians have besieged the village of Mihrekom attached to Kosor and unless urgent help is forwarded its whole population will be exterminated. 27 Z. 1338 (12. VIII. 1920)

Erzurum Vilâyeti Mektûbî Kalemi Umûmî: 7008 Husûsî: 14 Onbeşinci Kolordu Kumandanlığı Cânib-i Âlîsine

Hulâsa: Hudûd hâricinde vukû‘ bulan hâdiseye dâ’ir. Son günlerde hudûd hâricinde kâ’in Zarabhane karyesine Ermeniler tarafından ta‘arruz vukû‘ bularak karye-i mezkûre ahâlîsinden iki kadın ile iki çocuğun katledildiği ve bu vak‘a üzerine Millî Şûrâ efrâdıyla aralarında müsâdeme vâki‘ olduğu ve esnâ-yı müsâdemede Ermenilerden on dört maktûl ve mecrûh ve Şûrâ efrâdından da dört kişinin mecrûh düşdüğü Aras Müdîriyyeti'nin iş‘ârına atfen Pasinler Kâ’im-i makâmlığı'ndan bildirildiği berây-ı ma‘lûmât ma‘rûzdur.

10/1/[13[36 Erzurum Vâlîsi Bende İmza Şifre: 1523 Fırka Karârgâhı 27/7/[13]36 Şark Cebhesi K. [Kumandanlığına] Göle'nin Alburt (?) karyesinden firâren Oltu müfrezesinin sol cenâhına ilticâ eden ve bu kerre fırka karârgâhına celbolunan Fâris ve Mahmûd nâm şahısların vermiş oldukları ma‘lûmât ber-vech-i zîr arzolunur.

a- Ermeniler Penek karyesini işgâl etdikden sonra bir kısım efrâdı Göle'ye göndererek Arpaşem(Armesin), Toptaş, La[v]ustan Gülpınar, Arpaşen garbındaki Telli karyelerinde kıtâle başlamış ve ez-cümle Arpaşen karyesinden 48 ve Tellioğlu karyesinden 18 nüfûsu şehîd etmişdir. Mârrü'l-arz köylerin içüne eşyâ ve mevâşîsini cebren gasbederek göndermişdir!

b- Kezâ Penek'in işgâlinden sonra Zaruşak [Zaruşad] nâhiyesi dâhilinde bulunan Yukarıçipak karyesi Mavzerist rü’esâsından Mamiko ile ma‘iyyeti efrâdı tarafından ihâta olunarak 184 tüfenkle, 37 öküz, 45 esb, nakdiyye-i tüccâr olarak beş yüz bin manat ahzedilmişdir. Vak‘anın akabinde idâremize ilticâ etmek üzere yola çıkan Mustafa oğlu Meded ile iki refîkiyle yolda Ermeniler tarafından tutularak başları kesilmek sûretiyle şehîd edilmişlerdir.

c- Her iki nâhiyede bulunan genç kadın ve kızların ırz ve nâmûsları pây-mâl edilmiş ve bunlardan bir kısmı Ermeniler tarafından semt-i mechûle götürülmüşdür.

9. Fırka K.[Kumandanı] Kâ’im-i makâm Hâlid

9. Fırka Karârgâhı

11/8/[13]36

12/8/[13]36

Ş. C. K. [Şark Cebhesi Kumandanlığına]

Kosor Kâ’im-i makâmı İzzet Bey'in Ermeniler tarafında kalan vâlidesinden târîhi gayr-i ma‘lûm ve adam-ı mahsûsla gönderilen bir mektûbda Ermenilerin dâhilde bulunan İslâmları katl ve imhâ ve köylerini ihrâk ve mâllarını gasbeylediğini bi'l-hâssa şu bir kaç gün zarfında Oltu sancağı dâhilinde Ağundır, Zadgereh [Zadeğrek], Mişeh [Muşih] karyeleri ile Göle dâhilinde ve Merdenik'in dört buçuk kilometre şark-ı cenûbîsindeki Sanemoğlu [Sinemoğlu] karyesiyle berâber esâmîsi zikredilmeyen altı köyün erkekleri katl ve kadınlarının ırz ve nâmûslarının hetk, eşyâ ve hayvânlarının gasbedildiği ve kurtulabilen bir kısım Müslümanların Gürcüler tarafında ve diğerlerinin dağlara firâr eylediklerini pek acı ve sûzişli bir ifâde ile bildirmekdedir. Ermeni tasallut ve tecâvüzüne mukâbele mecbûriyetinde bulunan Kosor'un iki buçuk kilometre cenûb-i şarkîsinde kâ’in Muhralkom [Mihrekom] karyesini Kiraşlıgöl dağından sevkolunan Ermeni kuvvetleri tarafından iki günden beri muhâsara altında olduğu ve serî‘ bir mu‘âvenet-i askeriyye olmazsa kâffesinin itlâf edileceği ayrıca muharrerdir. Efkâr-ı umûmiyyesinde Elviye-i Selâse'ye olan merbûtiyetleri toprağından ziyâde hisde ve emelde bir olan ve bugün Ermeniler tarafından doğranmakda bulunan ırkımız içündür. (Vaz‘iyyet-i siyasiyyenin Ermenilere bir ta‘arruz icrâsına müsâ’id olmadığını bilmek ve takrîr etmekle berâber serî‘ ve mü’essir tedâbîr-i siyâsiyye ittihâzıyla olsun hadd-i gâyeye varan bu silsile-i cinâyet ve mezâlime nihâyet verdirilmesini istirhâm eylerim.)

9. Fırka K. [Kumandanı] Hâlid

BOA. HR. SYS. 2878/44

 - 58 -

ERMENİLERİN KARS, ERZURUM VE GÜMRÜ CİVARINDA MÜSLÜMANLARA UYGULADIKLARI SOYKIRIM

Ermenilerin Kars-Gümrü yolu üzerinde bulunan Şahnalar ve Avnil(?) köylerine mitralyözlerle saldırarak beş yüz Müslümanı öldürdükleri, kaçabilenlerin de tipide donarak öldükleri; Zaruşad ve bağlı köylere düzenlenen saldırılarda iki bin Müslümanın katledildiği, kırk beş kişinin yakıldığı, birçok köy ahâlisinin de göç etmek zorunda kaldığı ve bunların yüzlercesinin tipiden öldüğü; Kağızman'da yol güzergâhına pusu kuran Ermenilerin yolcuları katlettikleri, Revan'dan Gence'ye gitmekte olan trende Müslüman yolculardan beş yüzden fazlasının şehid edildiği, Uluhanlı yakınlarında Çeçal köyü İslâm ahâlisinin tamamen süngüden geçirildiği, ancak yedi kişinin sağ kalabildiği; Oltu'ya bağlı altmış dört köyün halkının Ermenilerin elinde tutsak olduğu, ayrıca bu köylerde oturan altı yüz elli muhâcirin şehit edildiği ve Ermenilerin yaptıkları bir çok katliâm ve mezâlimi anlatan rapor ile olayların geçtiği bölgeyi gösterir harita.

 Massacre Perpetrated by Armenians Against Muslims in the Neighborhoods of Kars, Erzerum and Gümrü. A report relating to the massacre and oppressions perpetrated by Armenian against Muslims and a map showing the areas where these massacres had been perpetrated: Armenians attacking Muslim villages of Şahnalar and Avnil situated on the road between Kars and Gümrü with machine guns had killed five hundred Muslim inhabitants and those who succeeded to escape encountered death getting frozen under heavy snow storms; in other attacks against Zaruşad and villages attached to, two thousand Muslims had been killed and forty five burned alive; many villagers were forced to emigrate and hundreds of them met death under blizzard; wayfarers had been killed on the road in Kağızman caught in a trap laid by Armenians; more than five hundred Muslims travelling by train from Revan to Gence had been killed by Armenians; The entire Muslim population of the village of Çeçal near Uluhanlı had been killed by bayonets , only seven of them had their lives safe; the whole population of sixty four villages attached the Oltu are held as prisoners by Armenians and six hundred and twenty emigrants living there had been slaughtered by Armenians. 8 Z. 1338 (23. VIII. 1920)

 MEZÂLİM HULÂSASI

2 Kânûn-ı Sânî sene [1]336 Kars-Gümrü yolu üzerinde Şahnalar-Avnil (?) köyüne zırhlı tren ve mitralyözlerle hücûm 500 kişi telefât, kurtulabilenler kar tipilerinde boğulmuş.

 2 Kânûn-ı Sânî sene [1]336 Zaruşad kazâsında bir Ermeni müfrezesi (Güğercin, Mamaş, İ[n]cilipınar)'da 45 kişiyi yakmış ve güzel, bâkire

kızları Gümrü'ye götürmüşlerdir.

15 Kânûn-ı Sânî sene [13]36 Şüregel kasabasına merbût Ergeni, Tihnis [Tiknis] ahâlîsine ta‘arruz, katli‘âm Lav [Dalavar], Pülürle [Pirveli ?] köylerini tahrîb, mallarını yağma, genç kızlar kaçırılmış, kadınların ırzına ta‘arruz.

1 Şubat sene [1]336 Zaruşad kazâsına tekrâr hücûm 24 köy ihrâk, ahâlîsini katli'âm, iki bin kişi telefât, kaçabilen 150 kişi kar tipilerinde boğulmuş, 19 genç kız Kars ve Gümrü'ye götürülmüş. Zaruşad'dan on beş bin ganâ’im alınmış ve kıymetdâr eşyâ yağma ve pazarlarda satılmışdır.

19 Mart sene [1]336'dan i‘tibâren Kağızman cenûbunda kırk kişilik bir Ermeni çetesi gelen geçen ahâlî-i İslâmiyyeyi şehîd etmişlerdir. Revan'dan Gence'ye gitmek isteyen 500 Müslüman Gümrü'de vagonlardan indirilerek şehîd edilmişlerdir. Revan'a avdet etmek isteyen 8 nefer Haçaparah civârında katl.

16 Nisan sene [1]336 Haçaparah karyesi katli'âma ma‘rûz kalmış, 6 erkek kamalarla parçalanmış, kızların ırzları pây-mâl edilmiş ve bi'l-âhire katledilmişler.

22 Nisan sene [1]336 Ardahan-Kars şosesi üzerinde Hoçavan nâhiyeli Beyaz Bey

ve birâderi Şükrü Bey şehîd edilmişdir.

16 Mayıs sene [13]36 Revan'ın 10 kilometre mesâfesinde Zengibasar ve Akçakışlak karyelerindeki İslâm ahâlîye 400 piyâde ile ta‘arruz etmişler.

18 Mayıs sene [13]36 Kars'ın şimâl-i garbîsinde Çakmak köyü bir Ermeni müfrezesi para istemek bahânesiyle tahrîb ve yağma etmiş; Yukarıkotanlı, Aşağıkotanlı, Oluklu, Kemerli, Tuzluca, Böçügel [Böcüklü], Simat, Andat, Iğdır, Cavlak, Paslı, Karaçayır köylerinde 90 (doksan) bin manat istemişler, vermedikleri hâlde Çakmak köyün âkıbeti ile tehdîd eylemişlerdir. Zaruşad, Akbaba havâlisinde inkılâb bahânesiyle silâh toplayarak zulm yapmışlar ve Karadağlı İslâm karyesi

MEZÂLİM HULÂSASI

ahâlîsini dağıtarak hicrete mecbûr eylemişlerdir.

24 Mayıs sene [1]336 Sâ‘at 9, Merkere'de (?) 3, 4 yüz Ermeni Uluhanlı'nın 5 kilometre şarkında Çeçal karyesini muhâsara ve eli silâh tutan İslâmları bir araya toplayarak tekmîl köy ahâlîsini süngüden geçirmişlerdir. Bu fâci‘adan bin dürlü felâketler içinde 3 erkek dört kadın kurtulmuşdur. Lâloğlu karyesine Ermeniler baskın yapmışlar, ahâlînin bir kısmı firâr ederek hudûdumuza ilticâ eylemişlerdir.

27 Mayıs sene [1]336 Sarıkamış şimâl-i garbîsinde Boyalı, Lâloğlu köylerine ta‘arruz 8 kadın, 3 kız ve 3 erkek şehîd; bunun üzerine Aşağısalit, Yukarısalit, Çıplaklı, Katranlı, Başköy, Beyköy, Zallıca [Zellice], Yeniköy karyeleri ahâlîsini mâl ü menâlini terk ede[rek] perîşân bir sûretde firâr eylemişlerdir.

25 mayıs sene [13]36 Novoselim'e baskın yapılmış, Karaçayır, Iğdır, Akpınar, Kırkpınar, Cavlah Müslüman köylerine ta‘arruz; Akpınar'dan beş nüfûs katl. Ağustos Oltu livâsı dâhilinde 64 köy ahâlîsi Ermeniler tarafından esîr ve altı yüz elli muhâcir şehîd edilmişdir. Mâl ve mevâşî gasb, ahâlînin ve kadınların ırz ve mezheblerine tecâvüz edilmişdir.

23 Ağustos Zek karyesi ahâlîsinden olup Alakilise'de ikâmet eden ahâlî Ermeniler tarafından kaldırılmış ve yolda Ermeni askerleri vâsıtasıyla 7 kadın ve 11 erkek ağaçlara bağlanarak boğazlanmışlar. BOA. HR. SYS. 2878/13

- 60 -

ERMENİLERİN GÖLE'NİN KÖYLERİNDE KATLİÂM YAPTIĞI VE AHÂLİNİN TERCAN'A GÖÇ ETTİĞİ

Ermenilerin Göle'nin Sinot, Korevenk, Çölpenek ve diğer köylerinde katliâm yaparak yüzden fazla Müslümanı öldürdükleri ve evleri yaktıkları; geri kalan nüfusun Tercan'a göç ettiği.

Massacre Perpetrated by Armenians in the Villages of Göle and the Flight of the Population to Tercan. Armenians perpetrated massacre in Göle’s villages of Sinot, Korevenk, Çölpenek and some other villages killing more than hundred Muslims and burning their homes; the remainder of the population have emigrated to Tercan. 2 S. 1339 (16. X. 1920)

Erzurum Vilâyeti

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !